תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 1.   הסכמה:

1.1.  ברוכים הבאים לאתר האינטרנט (“האתר”) של חברת סם און מעבדה פרמצבטית כימית וקוסמטית בע”מ (מדיטק) (להלן: “החברה” או “מדיטק”).

1.2.   הגלישה וכל שימוש שייעשה על ידך (להלן: “המשתמש” או “הלקוח”) באתר ו/או בשירותים המוצעים ע”י החברה הינם בכפוף להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש והפרטיות כפי שיפורטו בתקנון זה (להלן: “התקנון ” ו/או “מדיניות הפרטיות”). בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר הדבר נעשה מטעמי נוחות בלבד והכוונה היא לשני המינים.

1.3.  נבקשך לקרוא בעיון רב תקנון זה ולהימנע משימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים ע”י מדיטק במידה ואינך מסכים להם. יובהר, כי תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. השימוש באתר ו/או בשירותים אותם מציעה מדיטק, מותנה בהסכמתך המלאה לתנאי השימוש, קריאת תכני האתר וכן כל שימוש שתעשה באתר יעיד על הסכמתך לכל תנאי השימוש כאמור.  ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון או מתנאי מדיניות הפרטיות, אתה מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.4.   כל לקוח ו/או כל משתמש אשר גלש באתר זה מצהיר כי ידוע לו תוכנו ומטרתו של אתר זה, וכי ככל ויהיו חילוקי דעות בין הצדדים, תקנון האתר ו/או מדיניות הפרטיות יהיו אלו אשר יכריעו בהם. עוד מצהיר המשתמש כי בהסכמתו לתקנון הוא מוותר על כל טענה, מכל סוג ועניין, ביחס עם הצהרתו ו/או הסכמתו לתקנון האתר כאמור לעיל. 

1.5.  מובהר כי תנאי השימוש חלים בין אם הינך גולש באתרי מדיטק ו/או עושה שימוש בשירותיה, באמצעות מחשב נייח ו/או נייד, לרבות כל שימוש באמצעי תקשורת אחר (טלפון סלולרי מסוג חכם, מחשב כף יד, מחשב לוח וכיו”ב). בכל מקום בו מופיעה המילה “אתר” הכוונה לכל אתריה של מדיטק, ביחד ולחוד.

1.6.  הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות.

1.7.  מדיטק שומרת את הזכות שלא לאשר את השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר עקב אי עמידה בתנאי התקנון, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט.

1.8.  כותרות התקנון והסעיפים הינם לצרכי נוחות בלבד.

 1.   בעלות:

2.1.  אתרי מדיטק לרבות, כל התכנים, הקבצים, סימני המסחר, זכויות הקניין הרוחני, הדגמים ו/או המוצרים ו/או הסודות המסחריים ו/או כל חומר אחר המופיע בהם הינם בבעלותה הבלעדית של מדיטק ו/או של צד שלישי כלשהו. מלוא זכויות הקניין הנן של מדיטק בלבד. אין להעתיק, להפיץ או להציג את התכנים והחומרים המופיעים באתריה אלא בהסכמת מדיטק מראש ובכתב.

2.2. מדיטק ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות בעת הצורך ו/או מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, את תקנון האתר ו/או את מדיניות הפרטיות ו/או  עיצובו של האתר ו/או מבנהו ו/או תכניו ו/או להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, חלקם או כולם, ואף לסגור את האתר ו/או לשנות את תנאי שירות אלה ו/או כל היבט אחר באתר גם בלא הודעה מוקדמת. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה. מובהר כי כל השינויים כאמור אשר יבואו בתקנון המחודש ו/או במדיניות הפרטיות ו/או באתר, ככל שיהיו, יחולו על המשתמש בעת גלישה ו/או כל שימוש באתר זה.

2.3.  מדיטק מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע, אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות ו/או הקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו והיא לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בקרות אחד או יותר מהמקרים לעיל.

 1.   תוכן אתרי מדיטק ואחריות מדיטק:

3.1.   שימושך והגלישה באתר הנם על אחריותך הבלעדית. מדיטק ו/או מי מטעמה ו/או כל צד אחר המעורב בבניית האתר בכל צורה שהיא, אינם אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי הנובע מכניסה לאתר שימוש בו ו/או בתוכנו.

3.2.  מבלי להגביל את האמור לעיל, כל תוכן ו/או מידע באתר מסופק לך כמות שהוא (“AS IS”) ללא אחריות של מדיטק מסוג כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין. כל העושה שימוש במידע ובתכני האתר ו/או כפי שנשלחו לו על ידי מדיטק, עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית ולא תהיה לו כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי מדיטק ו/או מי מטעמה.

3.3.  המידע באתר כולל מידע רפואי פשטני שאינו בגדר עצה ו/או חוו”ד רפואית. התוכן והמידע באתר זה, לרבות הקישורים לאתרים אחרים, אינו מיועד ליתן יעוץ ו/או הענקת טיפול רפואי כלשהו ואינו מיועד למתן הוראות לשימוש נכון בתכשירים המיוצרים ו/או המשווקים על ידי מדיטק ו/או מי מטעמה, והוא אינו מחליף פניה ו/או התייעצות עם רופא מוסמך. בכל מקרה שבו קיימת בעיה רפואית או מתעורר חשד לקיומה, יש להיוועץ ברופא ולהיבדק.

3.4.  למשתמש לא תהיה כל טענה בגין אבדן נתונים ו/או תוכנות שהיו ברשותו ו/או בגין הפרעות במהלך השימוש באתר. המשתמש פוטר את מדיטק ולא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר ו/או מידע אשר הגיע אליו מאת מדיטק ו/או שהגישה אליו מתאפשרת דרך האתר ומדיטק לא תישא באחריות כלפי המשתמש ו/או כלפי כל צד ג’ בנוגע למידע שפורסם באתר  ו/או בנוגע לכל מידע שנשלח לו ע”י מדיטק ו/או מי מטעמה.

3.5.   אף על פי שמדיטק משתמשת במאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, אין החברה מתחייבת לדיוקו של המידע. החברה אינה מציגה מצגים או מעניקה כל אחריות, בין אם במפורש ובין אם במשתמע, באשר לדיוק, עדכניות ולשלמות המידע המוצג באתר וכל שימוש ו/או פעולה שננקטה והתבססה על מידע זה בו ייעשו באחריותו הבלעדית של המשתמש ועל-פי שיקול דעתו בלבד. החברה לא תישא בחבות ו/או אחריות לכל שגיאה ו/או מחדל בתוכנו של האתר.

3.6.  החברה לא תישא באחריות לכל נזק לציוד המחשב שלך ו/או כל פריט אחר שבו לרבות בגין חשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים, תולעים וכיו”ב) העלולים להרוס או לשבש את פעולת המחשב כתוצאה משימוש באתר.

3.7.  מדיטק ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להציע באתר זה הטבות, מבצעים והנחות לכלל לקוחותיהם ו/או משתמשי האתר וכן יהיו רשאים להפסיק שירותים אלו לפי שיקול דעתם הבלעדי ללא כל צורך בהתראה ו/או הודעה מוקדמת על כך.

 1. קישורים לאתרים אחרים:

4.1.   מטעמי נוחות, אתר זה מכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים שונים. תקנון זה לא נועד לטפל, ואין מדיטק אחראית על הפרטיות, המידע, או נוהגים אחרים של צד שלישי כלשהו, כולל צד שלישי כלשהו המפעיל אתר או נוכחות אינטרנטית אחרת (כולל, בין השאר, יישומים כלשהם) הזמינים באמצעות אתר זה או שיש באתר זה קישורית אליהם. בנוסף, אין החברה אחראית לכל נזק שעשוי להיגרם כתוצאה מפניה ו/או שימוש באתרים אלה ו/או בתכניהם.

4.2.   תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של מדיטק אינם תקפים לגבי אתרים אלו, כל מידע או פעילות שתיעשה באתרים אלו תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש עצמו ויש לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתרים אלה עובר לגלישה בהם.

4.3.   במידה והופנית לתנאי השימוש של החברה מתוך דף אינטרנט של צד שלישי ו/או מתוך אתר אחר שהינו בבעלות מדיטק, דע כי תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן חלים עליך במסגרת השירות אליו נרשמת.

 1.   מדיניות פרטיות:

5.1.  מדיניות פרטיות זו הינה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הפרטיות”).

5.2.   מדיטק ו/או מי מטעמה מתחייבת שלא תעשה כל שימוש הנוגד את הוראות התקנון ו/או מדיניות הפרטיות ו/או הוראות הדין בקשר עם פרטיו של הלקוח ו/או המשתמש אלא רק לשימוש הנועד לתפעול אתר זה ושאליו נועד מלכתחילה ושלשמו הוזנו פרטיו של הלקוח ו/או המשתמש.

5.3.   למען הסר ספק, מדיטק ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא באחריות במקרים של כוח עליון ובמקרים בהם נתוני הלקוח ו/או המשתמש יועברו לגורמים עוינים שלא בשליטתה של מדיטק ו/או מי מטעמה. ללקוח ו/או למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה ו/או למי מטעמה בקשר לכך.

5.4.  מדיטק ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בנוגע להודעות שיישלחו ו/או יתקבלו באמצעות האתר, לרבות הודעות שנשלחות ללקוחות ו/או למשתמשים באתר זה. יובהר כי השפעתן ו/או הפעלתן ו/או תוכנן של הודעות אלו ו/או כל קובץ אחר אשר צורף להן אינו באחריות מדיטק.

5.5.   באתר ישנה אפשרות ליצירת קשר עם מדיטק, משתמש אשר פנה למדיטק דרך האתר, נותן הסכמתו מראש לחזור אליו מעצם פנייתו, ולכך שפנייתו זו תתועד ותיאגר במערכת ניהול פניות של מדיטק.

5.6.  במידה ומשתמש נרשם באתר כדי לקבל עדכונים וחומרים פרסומיים אחרים ממדיטק, עצם הרישום מהווה הסכמה מראש לכך ש: (1)  מדיטק ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לחזור אליו לצורך דרישת פרטים נוספים ו/או לצורך מענה על סקרים וסטטיסטיקה, (2) פרטיו יישמרו במאגר המידע של מדיטק, ו- (3) יישלחו אליו, באמצעות דיוור ישיר, עדכונים, חומרים פרסומים וחומרים אחרים. המשתמש אינו מחויב למסור את פרטיו ו/או להירשם לשירות זה.

5.7.  בהתאם לזאת, המשתמש מסכים כי מדיטק ו/או מי מטעמה ישלחו אליו, מדי פעם, דואר אלקטרוני ו- ,SMS טלפון או פקס, דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008 (“חוק הספאם”). המשתמש מסכים לכך שמדיטק ו/או מי מטעמה, ישתמשו במידע שימסור– ובמידע שיאסף אודות דפוסי השימוש שלו באתר – לצורך שיפור שירותיה; צמצום ו/או הרחבת תחומי פעילות האתר; ניתוח נתונים וביקורות; שינוי וייעול מבנה האתר; ליצירת קשר עימו במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם וחוק הפרטיות; או לצורך ביצוע סקרים, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים.

5.8.   השימוש באתר זה ו/או כל מידע שיימסר על ידך למדיטק באמצעות האתר, דוא”ל פקס וכיו”ב (לרבות מידע רגיש ופרטי אודותייך ו/או אודות צד ג’), עשוי לשמש לצרכים סטטיסטיים ולצרכי מעקב אחר בטיחות תרופתית ועקב כך עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים כמחויב על פי כל דין.

5.9.  משך אחזקת המידע יהיה כמשך הזמן הנחוץ להשלמת המטרות שצוינו במדיניות פרטיות זו, אלא אם כן ישנו צורך בתקופה ארוכה יותר או שהדבר מותר על פי החוק או נדרש לצורך קיום דרישות חוקיות אחרות.

5.10.   לידיעתך, לא חלה עליך חובה חוקית למסור פרטים כלשהם למדיטק. בעשותך שימוש באתר ו/או בעצם הפנייה למדיטק – הנך מתיר למדיטק לעשות במידע שימוש ולהעבירו לצד ג’ בכפוף לכל דין.

5.11.   איסוף מידע פסיבי והשימוש בו: מידע מסוים יכול וייאסף באופן פסיבי (כלומר, להיאסף מבלי שתמסור את המידע באופן אקטיבי), לצורך קבלת נתונים סטטיסטיים שיסייעו בהתאמת האתר למשתמשים בו ולתפעולו השוטף של האתר, תוך שימוש בטכנולוגיות שונות, ביניהן Cookies ועוד. Cookies הינה טכנולוגיה נפוצה המאפשרת לנו לזהות את הדפדפן של המשתמש ולאפיין את העדפותיו ופעילותו של המשתמש באתר. המשתמש רשאי בכל עת למחוק או לחסום את השימוש ב-Cookies באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שבו הוא גולש. עם זאת, פעולה כזו עשויה למנוע שימוש בחלק מן הפעילויות והשירותים המוצעים באתר ולפגום בחוויית הגלישה בו.     

5.12.  הנך רשאי לפנות אל מדיטק, בכל עת, דרך לשונית “צור קשר” ו/או באמצעות דוא”ל  אל:info@meditec.co.il  ולדרוש הסרתך מרשימת הדיוור והפסקת השירות.

 1.   אבטחה:

החברה נוקטת אמצעים ארגוניים, טכנולוגיים ואדמיניסטרטיביים סבירים על מנת להגן על מידע אישי שנמצא בשליטתה. עם זאת, אמצעי אבטחת המידע אינם מקנים הגנה של 100% בנוגע להעברת נתונים באינטרנט או למערכת אחסון נתונים. על כן, החברה אינה יכולה להתחייב כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למידע כאמור.

 1. העברות לחוץ לארץ:

יתכן והמידע האישי שלך יאוחסן ויעובד בכל מדינה שבה יש לחברה מתקנים או ספקי שירותים, ובעצם השימוש באתר החברה או בעצם מתן ההסכמה לחברה (כאשר הדבר נדרש על פי החוק), אתה מסכים להעברת המידע לארצות שמחוץ לארץ מושבך, שבהן ייתכנו חוקים שונים לשמירת המידע לעומת ארצך.

 1. השימוש באתר על ידי קטינים:

האתר אינו מיועד לאנשים מתחת לגיל 18, ואנו מבקשים שאותם אנשים לא ימסרו מידע אישי באמצעות האתר.

 1.   סמכות שיפוט:

על אתר זה יחולו לכל דבר ועניין דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע והכרוך בשימוש באתר זה באופן ישיר או עקיף, יהא בבתי משפט המוסמכים בתל אביב.

 1. עדכונים למדיניות פרטיות זו:

יתכן ונשנה את מדיניות פרטיות זו. אנא עיין/עייני ב”עודכן לאחרונה” בחלקו העליון של עמוד זה בכדי לראות מתי עודכנה מדיניות פרטיות זו לאחרונה. שינויים כלשהם במדיניות פרטיות זו ייכנסו לתוקף כאשר נפרסם באתר את מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. שימוש באתר לאחר שינויים אלה פירושו שאתה מסכים למדיניות הפרטיות המעודכנת.

 1. פרטים ליצירת קשר:

בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור שיידרש בעניין תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של האתר ו/או לחברה בהתאם לפרטים המפורטים להלן:

טלפון: 1-800-800-678;  דואר אלקטרוני: info@meditec.co.il  

 

  הנכם מוזמנים לשיחה ששווה לכם בריאות